Heavyweight: Evgeny Tishchenko vs Leon Harth

Heavyweight: Evgeny Tishchenko vs Leon Harth