TEMIRTAS ZHUSSUPOV (KZ) vs ANVAR KHODZHIEV (KG)

TEMIRTAS ZHUSSUPOV (KZ) vs ANVAR KHODZHIEV (KG)

IBA CHAMPIONS' NIGHT | ALMATY 2024 27 April 2024, Almaty, Kazakhstan