BEST: SHAVLAEV vs ALLAHVERDIYEV

BEST: SHAVLAEV vs ALLAHVERDIYEV

IBA CHAMPIONS' NIGHT | SOCHI 2024 3 March 2024, Sochi, Russia