FARUKH TOKHTASYNOV (KZ) vs YURY OSIPOV (RUS)

FARUKH TOKHTASYNOV (KZ) vs YURY OSIPOV (RUS)

IBA CHAMPIONS' NIGHT | ALMATY 2024 27 April 2024, Almaty, Kazakhstan